Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Huishoudens

Veel kleine huishoudens, een echte studentenstad

Nijmegen heeft begin 2021 96.000 huishoudens en “maar” 82.317 woningen. Normaal gesproken is zo’n verschil vreemd, maar niet in een studentenstad. Nijmegen is de vijfde studeerstad van Nederland. In het studiejaar 2020/2021 volgen 24.000 studenten onderwijs aan de Radboud Universiteit, en ongeveer 26.000 aan de Nijmeegse locaties van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ongeveer 20.000 HBO- en WO-studenten wonen in Nijmegen. Voor het grootste deel studerend aan het lokale hoger onderwijs, een kleiner deel ook in andere studiesteden.

Veel huishoudens met een laag inkomen, grote doelgroep voor huurtoeslag

In 2020 zat  ruim 10% van de Nijmeegse huishoudens onder de lage inkomensgrens.
Als we kijken naar de totale inkomensverdeling, dan worden de onderste 40% van de huishoudens in die verdeling wel tot de lageRE inkomens gerekend, de daarop volgende 40% tot de middeninkomens en de bovenste 20% tot de hogere inkomens. Die grenzen liggen niet vast in euro's, maar wisselen elk jaar.

Inclusief de studenten behoort 53% van de Nijmeegse huishoudens tot de lageRE inkomens (tot de inkomensgrens waar in Nederland 40% toe behoort). Zonder de studenten behoort 48% van de huishoudens hier tot de lagere inkomens (8%-punt meer dan landelijk).

We zien dat 39% van de Nijmeegse huishoudens behoort tot de doelgroep huurtoeslag, tegen 28% landelijk. Ten opzichte van de kennissteden is het verschil veel kleiner, daarbinnen valt 29% van de huishoudens binnen de doelgroep huurtoeslag.
Ruim de helft (51%) van de Nijmeegse huurders ontving in 2019 daadwerkelijk een huurtoeslag van gemiddeld ruim 219 euro per maand. Dat percentage ontvangers is wat hoger dan de 41% landelijk, en dan in de kennissteden (47%). Het huurtoeslagbedrag is niet opvallend afwijkend.

Figuur: Gestandaardiseerd inkomen van Nijmeegse huishoudens, naar Nederlandse 10% klasse.
Bron: CBS, peiljaar 2020

(Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep: Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De huishoudens zijn landelijk naar hoogte van hun gestandaardiseerd inkomen ingedeeld in tien groepen (decielen) met een gelijk aantal huishoudens verdeeld. De inkomensgrenzen tussen deze tien groepen verschillen van jaar tot jaar)

De ongunstigere inkomenspositie in Nijmegen in vergelijking met Nederland is deels te verklaren vanuit de samenstelling van huishoudens en bevolking: het besteedbaar inkomen van meerpersoonshuishoudens is 2 tot 3 keer zo hoog als dat van alleenstaanden. Dit geldt zowel voor Nederland als geheel als voor Nijmegen. En omdat er in Nijmegen meer alleenstaanden wonen dan gemiddeld in Nederland, is het gemiddelde huishoudensinkomen hier lager.

Sterke huishoudensgroei

De huishoudensgroei in Nijmegen ligt met +23% sinds 2000 ruim boven het landelijke beeld (+18%) en dat van de vergelijkingssteden (+20%, excl. Groningen, vanwege herindeling).
Tot 2040 wordt een verdere groei verwacht. De meest gangbare landelijke prognoses verwachten nog een groei van ca. 10.000-15.000 huishoudens. De toename zal het sterkst zijn bij de groep zeventig-plussers.
Het eenpersoonshuishouden blijft in de toekomst het dominante huishoudenstype. Nu zijn dat al 53% van de huishoudens (zowel in zelfstandige woningen als op kamers), in 2040 zal dat door stijgen naar ca. 62% van de huishoudens.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55