Programma's

Welzijn en Zorg

Jeugdhulp

Dit onderdeel gaat over het gebruik van jeugdhulp; het aantal cliënten en zorgsoorten, ontwikkeling daarin, kenmerken van de cliëntgroep(en) en oordeel over de hulp.

Jeugdhulp; cliëntaantallen, ontwikkeling en soorten

In 2021 kregen 4.600 Nijmeegse jongeren jeugdhulp via een maatwerkvoorziening; 15,9% van de inwoners tot 18 jaar. Het beeld is vergelijkbaar met 2020 en 2019. Tussen 2017 en 2019 groeide het aantal jeugdhulpcliënten; van 4.150 in 2017 naar 4.600 in 2019.

In werkelijkheid ligt het aantal jongeren met jeugdhulp wat hoger, omdat sinds 1 juli 2021 de (nieuwe) buurtteams jeugd en gezin zijn gestart. Deze teams bieden indicatievrij begeleiding (basishulp) aan jongeren; dat wil zeggen dat er geen maatwerkvoorziening voor nodig is. De monitoring van jeugdhulpcliënten in de buurtteams laat het (nog) niet toe om gecombineerd te worden met de monitoring van maatwerkvoorzieningen, (onder meer) omdat cliënten uit beide groepen nog niet kunnen worden ontdubbeld. De monitoring van de Buurtteams wordt doorontwikkeld zodat dit in de nabije toekomst wel mogelijk wordt. De monitoring van de Buurtteams wordt doorontwikkeld zodat dit in de nabije toekomst wel mogelijk wordt.


Figuur: Unieke cliënten jeugdhulp zonder verblijf, met verblijf en totaal: 2018 - 2021
Bron: Registratie gemeente Nijmegen

Jeugdhulp laat zich onderverdelen in hulp zonder verblijf en hulp met verblijf (in een behandelgroep, gezinshuis of pleegzorg). Het ging om zo'n 500 jongeren in 2021. Deze cliënten krijgen daarnaast ook vaak een jeugdhulptype zonder verblijf. Bij jeugdhulp zonder verblijf zijn in omvang de belangrijkste soorten jeugd-GGZ (2.700 cliënten) en zogenaamde ambulante jeugdhulp (waaronder hulp bij opvoeding en jeugdbegeleiding; 2.250 cliënten) (waarbij cliënten van meerdere soorten jeugdhulp gebruik kunnen maken).

Kenmerken cliënten jeugdhulp

Onderstaand overzicht laat zien hoe de groep jeugdhulpcliënten (in 2021) is opgebouwd qua geslacht, leeftijd en (migranten)herkomst. In de gehele groep gaat het wat vaker om jongens (56%). Dat komt door de cliënten onder de 12 jaar (61% jongens). Bij de groep tussen de 12 en 17 jaar zijn de meisjes (licht) in de meerderheid (53%).  Alleen voor de groep tot en met 3 jaar oud geldt dat jeugdhulpcliënten vaker een niet-westerse migratieachtergrond hebben (31%, tegen 19% in de totale bevolking van deze leeftijd). Verder is 4% van de cliënten ouder dan 18. Hierbij gaat het om zogenaamde verlengde jeugdzorg. Dat gebeurt als er nog hulp nodig is die niet vanuit een andere wet kan worden geregeld of als het nodig is om de behandeling te laten doorlopen.

Figuur: Geslacht, leeftijd en herkomst cliënten jeugdhulp
Bron: Registratie gemeente Nijmegen

Spreiding over de stad

Onderstaande figuur toont de spreiding van jeugdhulpcliënten over de 10 wijkteamgebieden in de stad. Nijmegen-Noord heeft absoluut gezien veel jeugdhulpcliënten (850), maar scoort als aandeel van de bevolking het laagst (samen met Nijmegen-Midden; beide 13%). In het Centrum is de situatie omgekeerd; dit stadsdeel kent het kleinste cliëntaantal (90), maar heeft als aandeel van de bevolking tot 18 jaar juist veel cliënten (24,5%). Ook in Hatert krijgen relatief veel jongeren jeugdhulp (20%). Andere stadsdelen die opvallen (zowel absoluut als relatief) zijn Lindenholt (550 cliënten; 20%) en Dukenburg (760cliënten; 19%).


Figuur: Cliënten jeugdhulp per gebiedsteam; absoluut en als aandeel van inwoneraantal
Bron: Registratie gemeente Nijmegen

Onderstaande kaart toont de spreiding van jeugdhulpcliënten meer gedetailleerd, op wijkniveau. Het aandeel cliënten in de bevolking (onder de 18) is het hoogst in de Benedenstad (26%), Stadscentrum (24%), Lankforst (23%), Aldenhof (22%) en Hunnerberg (21%). Het laagst scoort Heijendaal (8%).


Figuur: Aandeel jeugdhulpcliënten per wijk
Bron: Registratie gemeente Nijmegen

Verwijzers en aanbieders

Onderstaande figuur laat zien dat het vaakst naar jeugdhulp wordt verwezen door de huisarts (ruim 60% van alle verwijzingen). Daarnaast zijn gemeentelijke partijen belangrijke verwijzers, (sociaal wijkteam/buurtteam jeugd en gezin/regieteam/veiligheidshuis). Zo'n 1 op de 10 verwijzingen is vanuit het justitiële kader (rechter/raad voor kinderbescherming/officier van justitie). Bij jeugd-GGZ is de huisarts verreweg de vaakst voorkomende verwijzer (87%), bij jeugdbegeleiding is de rol van de gemeente het grootst (52%). Bij voorzieningen voor jeugdhulp met verblijf (in een behandelgroep, gezinshuis of pleegzorg) zijn gemeente en (gecertificeerde) instellingen de meest voorkomende verwijzers (resp. 64% en 38%).


Figuur: Jeugdhulpcliënten per verwijzer
Bron: Registratie gemeente Nijmegen

In 2021 leverden meer dan 200 aanbieders jeugdhulp. Een klein aantal is verantwoordelijk voor het merendeel van de cliënten; de 3 grootste aanbieders bedienen ruim een derde van de cliënten, de 5 grootste de helft van de cliënten. Daarnaast zijn er meer dan 100 aanbieders die aan 10 cliënten of minder jeugdhulp geven. Dit gaat vaak niet om aanbestede aanbieders, maar aanbieders met een contract op cliëntniveau met een specifieke zorgvraag (zogenaamde veegcontracten).

Oordeel over jeugdhulp

In gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek schommelt het rapportcijfer voor het regelen van jeugdhulp de afgelopen jaren rond de 7 en de 7,5; dat geldt zowel voor cliënten vanaf 15 jaar als voor ouders/verzorgers van cliënten onder de 15. Het oordeel over de kwaliteit van de hulp ligt doorgaans wat hoger. Over 2020 ging het om een 7,7 voor jongeren en ouders/verzorgers; wat hoger dan in 2019. Het element dat de afgelopen jaren het laagst werd beoordeeld is de snelheid waarmee men is geholpen. Over 2020 geeft 37% daarvoor een ongunstige score.

Figuur: Rapportcijfer voor regelen jeugdhulp 2018 - 2020
Bron: Gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek

Figuur: Rapportcijfer voor kwaliteit jeugdhulp 2018 - 2020
Bron: Gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55