Programma's

Welzijn en Zorg

Stips, sociale wijkteams en regieteams

Sinds 2021 zijn de buurtteams van start. De buurtteams zijn de opvolgers van de sociale wijkteams, die in de praktijk vooral verwijzers waren naar zogenaamde maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo en jeugdhulp. Alle stadsdelen en de wijk Hatert hebben eigen teams. De taak van de buurtteams is om zorg rechtstreeks te leveren (zogenaamde beschikkingsvrije zorg), meer gebruik te maken van beschikbaar aanbod in de wijk en waar nodig door te verwijzen naar zorgaanbieders. Er zijn 2 typen buurtteams die onderling nauw samenwerken; de buurtteams volwassenen en de buurtteams jeugd en gezin (hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met kinderen). Het buurtteam volwassenen is gestart op 1 januari 2022, het buurtteam jeugd en gezin op 1 juli 2021.

Ieder buurtteamgebied heeft ook een “Stip”, een steunpunt voor informatie en advies. Inwoners kunnen er terecht met vragen over wonen, inkomen, zorg, wijkactiviteiten en vrijwilligerswerk.

Naast de buurtteams en Stips zijn er 8 regieteams; één voor ieder stadsdeel, waarbij het Centrum en Nijmegen-Oost een team delen. De regieteams richten zich op huishoudens met meervoudige problematiek (vaak in combinatie met overlast).

Stips; bekendheid, bezoek en waardering

Bekendheid met de Stips
Van de (meerderjarige) inwoners is 47% bekend met de Stips (steunpunt voor informatie en advies die in ieder stadsdeel zitten); 23% is er goed mee bekend, 24% heeft er wel eens van gehoord. 53% is volledig onbekend met de Stips. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse burgerpeiling. Tussen 2017 en 2019 nam de bekendheid van de Stips licht toe;  ten opzichte van 2019 is de bekendheid van de Stips in 2021 onveranderd. Van de inwoners, die bekend zijn met de Stips, weet 59% ook waar deze is gevestigd.

Onderstaande figuur laat zien dat de bekendheid van het Stip per stadsdeel verschilt; in Nijmegen-Zuid is de bekendheid het grootst (57% enigszins of volledig bekend), in het Centrum is de bekendheid het laagst (31% enigszins of volledig bekend).

Ook is gekeken hoe groot de bekendheid van de Stips is bij inwoners met enige kwetsbaarheid op het vlak van gezondheid, zelfredzaamheid, inkomen, het hebben van sociale contacten en de mate van geluk. Van de inwoners met een kwetsbaarheid op één, twee of drie of meer onderdelen is resp. 48%, 57% en 51% (enigszins) bekend met de Stips; wat groter dan onder inwoners zonder kwetsbaarheid op de genoemde onderdelen (46%).


Figuur: Inwoners bekend met STIP naar stadsdeel
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen (2021)

Bezoeken aan de Stips

Het aantal bezoeken aan de Stips is de afgelopen jaren voortdurend gegroeid tot ruim 23.000 (registraties Stips, 2020). De Stips leggen niet vast om hoeveel unieke inwoners het gaat, maar bekend is dat veel bezoekers vaker komen. Enquêteresultaten schatten dat zo’n 10.500 Nijmegenaren de afgelopen twee jaar een Stip hebben bezocht. Over 2021 zijn (in april 2021) nog geen cijfers beschikbaar.

Het aantal vragen aan de Stips groeide de afgelopen jaren tot bijna 28.000, waarvan bijna 2.900 telefonisch of per mail via de Stiplijn werden gesteld. Consumentenzaken is de belangrijkste vraagcategorie (6.550), gevolgd door vragen over inkomen (4.550). Over 2021 zijn (in april 2021) nog geen cijfers beschikbaar.

Bezoekersoordeel over de Stips
Van de inwoners, die in de afgelopen jaren bij de Stips zijn geweest, is 70% (zeer) tevreden over het contact (Burgerpeiling, 2021); 8% is (zeer) ontevreden, 21% oordeelt neutraal of heeft geen mening. Dat is vergelijkbaar met 2019.

Verder heeft een deel van de cliënten Wmo rond hun hulpvraag contact met de Stips. In gemeentelijk cliëntonderzoek geeft 69% van hen aan (zeer) tevreden te zijn hierover, 6% is (zeer) ontevreden. 15% oordeelt neutraal, 10% heeft geen mening. Dit beeld is hetzelfde als in 2019.

Sociale wijkteams en buurtteams; bekendheid, aanmeldingen en waardering

Bekendheid met de sociale wijkteams en buurtteams
Van de (meerderjarige) inwoners is 43% bekend met de sociale wijkteams en/of buurtteams jeugd en gezin; 16% met het sociaal wijkteam, 2% met het buurtteam jeugd en gezin, 25% is bekend met beide teams. 57% kent beide teams niet. Onderstaande figuur laat zien dat de bekendheid van de beide teams per stadsdeel verschilt; in het Centrum (36%) en Nijmegen-Oost (38%) is de bekendheid wat lager dan in Nijmegen-Noord (53%).

Ook is gekeken hoe groot de bekendheid van beide teams is bij inwoners met enige kwetsbaarheid op het vlak van gezondheid, zelfredzaamheid, inkomen, het hebben van sociale contacten en de mate van geluk. Opvallend is dat de bekendheid van de teams nauwelijks groter is onder deze inwoners. Alleen inwoners met een kwetsbaarheid op drie of meer onderdelen zijn vaker bekend met de teams; 48%, tegen 43% van alle Nijmegenaren.


Figuur: Inwoners bekend met sociaal wijkteam en/of buurtteam jeugd en gezin naar stadsdeel
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen (2021)

Aanmeldingen sociale wijkteams
In 2021 zijn de sociale wijkteams opgevolgd door de zogenaamde buurtteams, waarbij jeugd en volwassenen zijn gesplitst. De buurtteams jeugd en gezin startten op 1 juli, de buurtteams volwassenen startten op 1 januari 2022. Daarom laten de aanmeldingen bij de sociale wijkteams een duidelijke afname zien gedurende 2021. Over het hele jaar ging het om 8.400 meldingen van ruim 6.600 inwoners (van wie sommigen meerdere aanmeldingen deden). Tussen 2017 en 2020 schommelde het aantal aanmeldingen rond de 10.000 (in de beginjaren lag het aantal aanmeldingen veel lager). In onderstaande figuur is ook het effect van de coronacrisis te zien, die de dienstverlening bemoeilijkte. Door de gedeeltelijke lockdown waren in april en mei 2020 veel minder aanmeldingen dan dezelfde periode in de voorgaande drie jaar. In juli, toen sprake was van minder coronamaatregelen, werden uitgestelde aanmeldingen ingelopen.

De eerste cijfers over de buurtteams jeugd en gezin en de buurtteams volwassenen, worden gerapporteerd in de stadsmonitor van 2023.


Figuur: Aanmeldingen 2015-2021 per maand
Bron: Registraties sociale wijkteams (wiz-portaal)

Cliëntoordeel
Uit enquêteonderzoek ontstaat een beeld van het cliëntoordeel over de sociale wijkteams. Een deel van de cliënten Wmo en jeugdhulp hadden voor hun hulpvraag contact met de sociale wijkteams. In de cliëntervaringsonderzoeken geeft 74% van de cliënten Wmo en 57% van de ouders/verzorgers van cliënten jeugdhulp aan (zeer) tevreden te zijn over dit contact.

Regieteams

In Nijmegen zijn 8 regieteams die meervoudige problematiek (vaak in combinatie met overlast) aanpakken binnen huishoudens. In deze multidisciplinaire teams werken onder andere gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en de politie samen.

Over heel 2021 zijn 361 casussen aan bod geweest in de regieteams. In 2020 en 2019 waren dat er respectievelijk 401 en 384. Onderstaande figuur laat de verdeling zien over de verschillende regieteams.


Figuur: Cases in 2021 per gebiedsteam
Bron: Registratie regieteams (Vis2)

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55