Programma's

Veiligheid

Vernieling en overlast

  • De coronacrisis heeft geleid tot een forse toename van de geregistreerde overlast.
  • Daarbij aansluitend is ook het aandeel bewoners dat vaak overlast ervaart toegenomen.
  • Het aantal geregistreerde vernielingen is de laatste jaren stabiel.

Sterke stijging overlast sinds start coronacrisis

Het aantal geregistreerde gevallen van vernieling is de laatste jaren tamelijk stabiel. De coronacrisis lijkt geen invloed te hebben op het aantal vernielingen. Voor overlast is dat heel anders. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal geregistreerde gevallen voor de volgende soorten overlast flink gestegen: jeugdoverlast, geluidshinder, burengerucht, overlast van zwervers en overlast door verwarde personen. Daarbij valt wel op dat er in 2021 minder overlast van zwervers is geregistreerd dan in 2020.  Ook bij drugs- en drankoverlast zien we in 2021 een daling.
In totaal lag het aantal geregistreerde gevallen van overlast in 2021 45% hoger dan in 2019.

Figuur: Geregistreerde overlast in de periode 2017-2021. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten overlast, onder meer vanwege de uitgaansfunctie, relatief veel in Nijmegen-Centrum voorkomen: geluidshinder horeca, drugs- en drankoverlast, overlast van zwervers en jeugdoverlast.

In ons bevolkingsonderzoek (Burgerpeiling) vragen we aan Nijmegenaren of specifieke vormen van overlast naar hun idee vaak in de woonbuurt voorkomen. Aansluitend bij de toename van de geregistreerde overlast, die lijkt samen te hangen met de coronapandemie,  zien we ook een toename van de ervaren overlast.


Figuur: Percentage Nijmegenaren dat de indruk heeft dat overlast in de buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Het percentage met de indruk dat drugsoverlast vaak voorkomt, is gestegen van 7% in 2015 naar 11% in 2021. In Nijmegen-Centrum is dit percentage hoger (27%), gevolgd door Nijmegen-Oud-West (18%). ‘Drugsdealers en/of drugsverslaafden in de buurt’ is de op een na meest genoemde redenen voor onveiligheidsgevoelens in de buurt. Verder staat drugsoverlast op een gedeelde achtste plek in de top tien van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen en op een gedeelde vierde plek in de top tien van de belangrijkste stadsproblemen volgens Nijmegenaren.

Het percentage Nijmegenaren met de indruk dat jongerenoverlast vaak voorkomt, is na een daling in 2019 weer gestegen naar ruim 12%. In Nijmegen-Centrum is dit percentage het hoogst (29%), gevolgd door Lindenholt (18%).
Jongerenoverlast staat in 2021 op een gedeelde zesde plaats in de top 10 van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen en ook op de zesde plaats van de belangrijkste stadsproblemen volgens Nijmegenaren. Ook behoort jongerenoverlast tot de relatief veel genoemde redenen voor onveiligheidsgevoelens.
Het aantal verwijzingen naar bureau Halt ligt de laatste jaren rond de 9 per 1.000 inwoners van 12 t/m 17. Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen ligt sinds 2015 in de buurt van 1%. Ook het percentage jongeren (12 t/m 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan, is de laatste jaren stabiel (0,5%).

Ook de ervaren overlast van daklozen is gestegen. Vooral in Nijmegen-Centrum zijn er veel bewoners die vaak overlast van daklozen ervaren (38%), gevolgd door Nijmegen-Oud-West (16%).  In de meeste stadsdelen ervaart tussen de 0 en 3% vaak overlast van daklozen.  Overlast van daklozen staat zevende in de top tien van de belangrijkste stadsproblemen volgens Nijmegenaren.
Ook overlast van dronken mensen wordt veruit het meeste ervaren in Nijmegen-Centrum (49% ‘vaak’).

Stedenvergelijking: minder vernieling en gemiddeld beeld voor overlast

  • In 2020 was het aantal geregistreerde vernielingen in Nijmegen lager (4,3 per 1.000 inwoners) dan gemiddeld in de benchmarksteden (5,1 per 1.000 inwoners).
  • In 2021 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van vernieling (5,3%) lager dan in de benchmarksteden (7,6%).
  • De in 2021 in Nijmegen ervaren overlast in de woonbuurt van rondhangende jongeren, buurtbewoners, drugsdealers en -gebruikers en verwarde personen ligt in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden. Dat geldt ook voor de overlast van agressief verkeersgdrag en te hard rijdend verkeer.  
  • Het aantal Halt-verwijzingen is in Nijmegen al jaren beduidend lager dan in de benchmarksteden (2020: 9 per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 versus gemiddeld 16 voor de benchmarksteden).
  • Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen ligt in Nijmegen in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (1% in 2020). En dat geldt ook voor het percentage 12- t/m 22-jarigen met een jeugdreclasseringsmaatregel,  om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan (0,5% in 2020).
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55