Programma's

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid in en rond de stad

2013-2014
De opening van stadsbrug ‘de Oversteek’ eind 2013 betekende een nieuwe belangrijke invalsweg voor de stad. Na opening van de Oversteek nam het aantal passerende motorvoertuigen op de Waalbrug bijna 20% af en nam de waardering voor de bereikbaarheid in en rond de stad toe. Nijmegenaren en ondernemers oordeelden positiever over de bereikbaarheid van de stad per auto, inwoners en stadscentrumbezoekers waardeerden de bereikbaarheid binnen de stad (met name) met auto en andere vervoermiddelen hoger.
De gunstige trend na oplevering van de Oversteek was minder zichtbaar in het oordeel over de bereikbaarheid van bedrijfslocaties van ondernemers. Tussen 2012 en 2014 neemt de waardering van ondernemers voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties per auto af. Hoewel het ondernemersoordeel over de bereikbaarheid van bedrijfslocaties voor vrachtverkeer aanvankelijk stijgt, neemt het na 2014 weer af.

2016-2017
Tussen 2016 en 2017 blijven de oordelen van de bereikbaarheid in en om de stad nagenoeg gelijk. In 2018 is voor het eerst sinds 2015 een lichte daling te zien in het gebruik van de Waalbrug (via de Generaal Gavinweg). Op andere invalswegen, ook op de Oversteek, is de verkeersdrukte in 2018 juist toegenomen. Daarmee stijgt het totale aantal vervoersbewegingen op de belangrijkste invalswegen. Tussen 2017 en 2019 zijn Nijmegenaren wat negatiever geworden over de bereikbaarheid van de stad én binnen de stad per auto of bus. Ook ondernemers geven in 2018 een lagere beoordeling dan voorheen voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties per auto. De bezoekerswaardering voor bereikbaarheid per auto van het stadscentrum is in deze periode onveranderd.

2018-2019
Tussen 2018 en 2019 vlakte het aantal vervoersbewegingen licht af, door minder gebruik van de Graafseweg. De Graafseweg was vroeger een nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland. Met de komst van de A50 en met de bouw van De Oversteek is de weg een stadsweg geworden. Hoewel het gebruik van de Oversteek sinds de opening gestaag stijgt, blijft de brug nog altijd sterk achter op de Waalbrug. In de periode tussen 2018 en 2020 oordelen stadscentrumbezoekers hetzelfde over de bereikbaarheid van het stadscentrum met de auto (6,9). In 2020 stadscentrumbezoekers voor het eerst gevraagd naar een rapportcijfer voor transferia. Degenen die daar wat over konden zeggen geven een 6,5.

2020-2021
Door de coronacrisis zijn het aantal vervoersbewegingen van 2020-2021 niet representatief geacht waardoor er geen update van het verkeersmodel heeft plaatsgevonden. Daardoor kunnen ze niet in de stads- en wijkmonitor worden gepresenteerd.

Bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer
Onder Nijmegenaren, ondernemers en stadscentrumbezoekers steeg de waardering voor de bereikbaarheid binnen de stad met de fiets tussen 2014 en 2020. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties en het stadscentrum met het openbaar vervoer. In 2021 blijft de waardering voor de bereikbaarheid binnen de stad met de fiets onder Nijmegenaren en ondernemers gelijk. Tussen 2018 en 2020 daalde het oordeel van stadscentrumbezoekers over de bereikbaarheid van het centrum met de fiets (8,2 naar 8) en het openbaar vervoer (7,9 naar 7,7). De waardering voor de bereikbaarheid binnen de stad met openbaar vervoer daalde ook iets onder de Nijmegenaren (van 7,2 naar 7,1) en ondernemers (van 7,5 naar 7,4). Naast een beperkte dienstregeling van het openbaar vervoer door de coronacrisis, was er in 2020 ten opzichte van 2018 sprake van een andere lijnvoering van en naar het stadscentrum.

Verkeersdrukte niet langer belangrijkste probleem volgens de Nijmegenaren
Aan de Nijmegenaren is gevraagd wat de belangrijkste problemen van Nijmegen zijn waaraan de gemeente wat zou moeten doen. Na de opening van de Oversteek in 2013 daalde de slechte verkeersdoorstroming in de ranglijst van belangrijkste stadsproblemen. In 2019 staat dit knelpunt weer bovenaan (door 10% genoemd). Daarbij moet bedacht worden dat in 2019 de renovatie van de Waalburg begonnen is, waardoor er maar 1 rijstrook de stad in en 1 rijstrook de stad uit beschikbaar is. Voor de opening van de Oversteek werd de slechte verkeersdoorstroming door 16% als een belangrijk stadsproblemen genoemd. Vanaf augustus 2020 waren er twee rijstroken stad uit en een rijstrook stad in beschikbaar. Pas vanaf midden december 2020 waren alle vier de rijstroken van de Waalbrug weer in gebruik. Net als in 2013 daalt in 2021 daalt de slechte verkeersdoorstroming in de ranglijst van belangrijkste stadsproblemen.  

Filezwaarte omgeving Nijmegen
Na twee jaar forse filegroei is de filezwaarte landelijk in 2020 met 63% gedaald in vergelijking met 2019. In 2021 neemt de drukte wat toe, maar blijft de filezwaarte met 57% daling ten opzichte van 2019 aanzienlijk onder het niveau van vóór de coronacrisis. Dit concludeert ANWB Verkeersinformatie op basis van haar filecijfers.
In 2020 heeft de coronacrisis een aanzienlijke invloed gehad op de drukte op de snelwegen in heel het land en dus ook in de omgeving van Nijmegen. In 2019 stond de ochtendfile tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein nog op de 8e plek in de ANWB file top 10, in 2020 niet meer. In 2021 is deze file in de omgeving van Nijmegen weer terug op plek 10.


Figuur: Vervoersbewegingen per auto per dag op belangrijke invalswegen
Bron: Visuele Verkeerstellingen (2008-2012), modeluitkomsten (2013-2019) RVMK Motorvoertuigen


Figuur: Bereikbaarheid stad   
Bron: Burgerpeiling O&S, Monitor Vestigingsklimaat O&S


Figuur: Bereikbaarheid binnen stad; inwoners
Bron: Burgerpeiling O&S


Figuur: Bereikbaarheid stadscentrum; bezoekers
Bron: Stadscentrummonitor, O&S


Figuur: Bereikbaarheid bedrijfslocaties; ondernemers
Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55