Hoofdopgaven

Duurzaam

Leefmilieu

Geluidsoverlast komt meer voor dan stankoverlast

In 2021 geeft 17% van de huishoudens aan vaak geluidsoverlast in de buurt te ervaren, en 5% vaak stankoverlast. Deze percentages zijn iets hoger dan in 2019.
De meest genoemde oorzaak voor de geluidsoverlast is ‘buren of buurtgenoten’, gevolgd door wegverkeer, bromfietsen/motoren en groepen jongeren op straat. In Nijmegen-Centrum geven relatief veel bewoners aan ‘vaak’ geluidsoverlast te ervaren (39%).
De meeste genoemde oorzaken van stankoverlast is ‘gft-containers/afvalbakken’, gevolgd door barbecue/open vuren, wegverkeer, open haarden en honden- en kattenuitwerpselen en de riolering. In Nijmegen-Nieuw-West geven relatief veel huishoudens aan vaak stankoverlast te ervaren (15%), vooral in Hees (25%). De meeste genoemde oorzaken daarbij zijn wegverkeer, asfaltcentrale APN, gft-containers of afvalbakken, het aangrenzende industrieterrein en barbecues of open vuren.

Warmte-overlast toegenomen

In dichtbebouwde buurten met weinig groen worden beduidend hogere temperaturen gemeten dan in het omliggende landelijke gebied. Een deel van de Nijmegenaren ervaart in de woning serieuze warmte-overlast. In 2021 geeft 28% van de Nijmegenaren aan regelmatig of vaak warmte-overlast in de woning te ondervinden, versus 19% in 2017.
Deze overlast komt het meest voor in Nijmegen-Centrum en het minst in Nijmegen-Noord en Lindenholt. Personen in bovenwoningen en etagewoningen geven meer dan gemiddeld aan dat ze frequent warmte-overlast in de woning ondervinden.
De mate waarin warmte-overlast ervaren wordt, hangt onder meer samen met de mate waarin de openbare ruimte en het private gebied verhard zijn. In Nijmegen-Centrum is het percentage oppervlak dat verhard of bebouwd is het grootst.

Tevredenheid over groen in woonbuurt licht afgenomen

In 2021 geeft 66% van de Nijmegenaren aan tevreden te zijn over het groen in de woonbuurt (versus 68% in 2019 en 71% in 2017). In Nijmegen-Oud-West is dit percentage lager (50% in 2021), net als bij de voorgaande metingen. Dit stadsdeel staat bovenaan voor het aandeel dat vindt dat er te weinig groen in de buurt is (23% versus 10% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (19%). Nijmegen-Oud-West staat ook bovenaan voor het aandeel dat ontevreden is over het groenonderhoud in de buurt (17% versus 11% gemiddeld).
Het percentage Nijmegenaren dat ontevreden is over hoeveelheid groen in de buurt is gestegen van 6% in 2017 naar 10% in 2021. Ook het percentage Nijmegenaren dat ontevreden is over het groenonderhoud in de woonbuurt is lichte gestegen, van 9% in 2019 naar 11% in 2021.
Het percentage dat tevreden is over het onderhoud van plantsoenen en parken in de buurt is in Nijmegen wat hoger (73%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (70%).

Bezoekers van het stadscentrum waarderen het groen in de binnenstad in 2020 met een 6,3. Dat is vergelijkbaar met de scores in 2016 en 2018, maar hoger dan in 2012 (5,6). Bij de vraag aan bezoekers naar aanpakprioriteiten voor de gemeente met betrekking tot de binnenstad is “meer groen” het meest genoemd.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55