Hoofdopgaven

Aantrekkelijk

Belangstelling studenten voor Nijmegen

Aantal studenten verder gegroeid, aantal in Nijmegen wonende studenten vrij stabiel

  • In totaal studeerden in studiejaar 2020/2021 circa 50.000 studenten aan de Radboud Universiteit en het Nijmeegse deel van de HAN, tegenover circa 47.000 in 2019/2020. Naar verwachting zal het aantal universitaire studenten in de periode 2020/2021 - 2028/2029 in Nederland verder groeien en zal het aantal hbo-studenten licht afnemen. Ook voor Nijmegen wordt een groei van het aantal studenten voorzien.
  • Bijna de helft van de studenten studeert aan de Radboud Universiteit (circa 24.000) en ruim de helft aan de HAN (circa 26.000). Het studentenaantal van de Radboud Universiteit is sinds 2000 met zo’n 75% gestegen, in een tempo dat min of meer vergelijkbaar is met dat van het universitair onderwijs in Nederland als geheel. De HAN heeft vooral in de periode 2000-2017 een zeer sterke groei doorgemaakt; het aantal studenten aan de Nijmeegse HAN-vestigingen is toen verdrievoudigd. Deze groei was veel sterker dan de toename van het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De laatste 5 jaar is de toename van de Nijmeegse studentenaantallen min of meer vergelijkbaar met de Nederlandse trend.
  • De laatste jaren zijn er op de Nederlandse en Nijmeegse hogere opleidingen steeds meer buitenlandse studenten die hier onderwijs volgen, vooral op de universiteiten. Voor Nederland als geheel geldt dat bijna een kwart van de universitaire studenten uit het buitenland afkomstig is. Voor Nijmegen is dat aandeel veel lager: 11% in studiejaar 21/22. Verwacht wordt dat het aantal buitenlandse studenten verder zal groeien.
  • In totaal woonden er in het studiejaar 2020/2021 ongeveer 19.800 HBO- en WO-studenten in Nijmegen. Na een periode van gestage toename tot 2015/2016 schommelt het aantal in Nijmegen wonende studenten rond de 20.000.
  • Op basis van een vraag en aanbod analyse wordt in de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 geconstateerd dat er in Nijmegen een relatief zeer krappe woningmarkt voor studenten is.

Studenten belangrijke factor in groei inwonertal

De studenten zijn al vele jaren een belangrijke factor bij de groei van het inwonertal van Nijmegen. Van de vele jongeren, die naar Nijmegen komen om een opleiding te volgen, verlaat een deel na een aantal jaar de stad. Maar er blijft ook een behoorlijk deel in Nijmegen wonen.
In de periode 2013-2019 groeide het inwonertal van Nijmegen sterk (+11.300). In 2020 was het beeld anders: het Nijmeegse inwonertal daalde met circa 300 naar rond de 177.350 op 1 januari 2021. Die daling had te maken met een lagere vestiging van buitenlandse studenten, oversterfte door de coronapandemie en een lager aantal nieuwbouwwoningen. In 2021 zien we weer een forse stijging, naar circa 179.100 op 1-1-2022.
Het inwonertal in Nijmegen groeide in de periode 1 januari 2013 tot eind 2021 sterker (+7,6%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (+5,6%) en dan in Nederland (+4,8%). In Arnhem en Eindhoven was de groei het sterkst.

Figuur: Groei aantal inwoners in periode 1 januari 2013 – eind 2021. Bron: CBS-Statline.

Prognose: flinke groei inwonertal

Het inwonertal van Nijmegen zal de komende jaren blijven groeien. Voor onze eigen Demografische Verkenningen zijn drie scenario’s opgesteld. Bij het middelste scenario - 195.000 inwoners in 2035 - is gerekend met de relatief zekere woningbouwprogrammering (10.000 nieuwbouwwoningen erbij tot 2030/2035). De laatste prognose van ABF Research (2021) ligt in de buurt van onze lage raming (189.300) en de laatste prognose van het CBS (2020) ligt in de buurt van onze hoge raming (199.000).  
De prognoses voor het aantal huishoudens in 2035 van ABF Research en het CBS laten een toename zien van tussen de 9.000 en 12.000.
Ook in diverse benchmarksteden - Arnhem, Eindhoven, Groningen, leiden en Tilburg - zal het inwonertal naar verwachting flink blijven groeien. En ook landelijk zal de bevolking de komende decennia blijven groeien, met een afvlakking van die groei in de periode 2040-2060.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55