Programma's

Bevolking

Demografische processen

Ook bij geboorte en verhuizingen is goed te zien dat Nijmegen een opleidingsstad is met veel jonge inwoners: onder de vestigers in Nijmegen zijn heel veel jongeren en het geboortecijfer is relatief laag.
De sterfte- en verhuiscijfers van 2020 en 2021 zijn duidelijk beïnvloed door de corona-pandemie: de sterftecijfers in deze jaren zijn hoger dan eerder in Nijmegen gezien, buitenlandse vestiging (vooral van studenten) zakte in en veerde vervolgens weer terug.

Een laag geboortecijfer

In absolute cijfers gezien is het aantal kinderen dat in Nijmegen geboren wordt redelijk stabiel: tussen de 1.700 en 1.800 kinderen per jaar.

Figuur: Aantal geboortes en sterfgevallen in Nijmegen. Bron: BRP.

Afgezet tegen het aantal "potentiële moeders" in de stad is dit een tamelijk laag cijfer. Onder de vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn er in Nijmegen veel studenten en pas afgestudeerden die relatief weinig kinderen krijgen.

Figuur: Gemiddeld kindertal in Nijmegen en Nederland. Bron: CBS.

Het gemiddeld kindertal (het aantal kinderen dat een denkbeeldige vrouw krijgt, wanneer ze haar hele leven de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidskansen uit een bepaald jaar heeft) ligt in Nijmegen ongeveer 10 tot 20% onder het Nederlandse gemiddelde. In de andere kennissteden is het gemiddeld kindertal ook laag.

Ongeveer driekwart van de kinderen die in Nijmegen geboren worden heeft een moeder van 30 jaar of ouder. Het aantal geboortes uit tienermoeders is laag: jaarlijks krijgen zo'n 10-15 Nijmeegse vrouwen jonger dan 20 jaar een kind.

Figuur: Geboortes naar leeftijd moeder op 31 december geboortejaar, . bron: BRP.

Wat meer sterfgevallen in 2020 en 2021

Het aantal sterfgevallen in Nijmegen is vanaf een laag niveau in 2008 (minder dan 1.200 sterfgevallen) iets gestegen en schommelde de laatste paar jaar tussen 1.300 en 1.400. In 2020 en 2021 ligt de sterfte boven de 1.500, 10-15% hoger dan het cijfer dat we de jaren daarvoor zagen.

Figuur: Aantal geboortes en sterfgevallen in Nijmegen. Bron: BRP.

In 2020 was vooral in de oudere leeftijdklassen (70+, 75+) het aantal sterfgevallen duidelijk hoger dan in de voorgaande jaren. De corona-epidemie is de reden van deze oversterfte. Voor 2021 zijn deze gegevens nog niet bekend.

Figuur: Sterfgevallen naar leeftijd, 2018-2020. Bron: BRP.

Meer dan de helft van de mensen die overlijden zijn 80 jaar of ouder.

Na eenmalig vertrekoverschot in 2020 weer vestigingsoverschot

Het aantal mensen dat zich jaarlijks in Nijmegen vestigt is tussen 2010 (11.000) en 2017 (16.000) steeds toegenomen. Ook het aantal vertrekkers ging in die jaren omhoog, maar lag steeds (royaal) onder het aantal vestigers.
Daarna zakten met name de vestigingscijfers, om in 2020 zelfs te resulteren in een vertrekoverschot: het aantal mensen dat weg verhuisde uit Nijmegen was groter dan het aantal dat naar de stad kwam. In 2021 is er weer sprake van een vestigingsoverschot, vooral omdat het aantal vertrekkers afnam.

Figuur: Aantal vestigers, vertrekkers en migratiesaldo, 2010-2021. Bron: BRP.

Door de jaren heen zijn er grote verschillen in herkomst en bestemming van de vestigers en vertrekkers.

Figuur: Migratiesaldo naar gebied van herkomst/bestemming, 2010-2021. bron: BRP/CBS.

  • In de jaren 2012-2014 is er een groot vestigingsoverschot met de “rest van Nederland” (buiten de regiogemeenten). De aanstaande invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel speelde hier een belangrijke rol bij: het zorgde voor een "boeggolf" van startende studenten, die nog voor die invoering aan hun studie wilden beginnen.
  • De piek in de binnenlandse migratiesaldo in 2017 is zelfs nog iets groter, maar daar is geen duidelijke verklaring voor. Mogelijk is de dat jaar hoge Nijmeegse woningbouwproductie daar deels de reden voor.
  • In 2015, 2016 en 2018 levert het buitenlands migratiesaldo de grootste bijdrage aan het vestigingsoverschot.
  • In 2016 heeft de oprichting van het opvangcentrum voor asielzoekers Heumensoord een grote invloed op de cijfers. Dit centrum ligt op grondgebied van de gemeente Heumen. Veel van de asielzoekers zijn eerst ingeschreven in de gemeente Nijmegen, en vervolgens in de gemeente Heumen. Dit zorgt zowel voor een groot positief saldo op de buitenlandse migratie als een groot negatief saldo bij migratie binnen de regio.
  • In 2018 en 2019 en helemaal in 2020 vertrekt per saldo een groot aantal Nijmegenaren naar de regio. Aan verhuizingen binnen de regio liggen vaak woningredenen ten grondslag.
  • In 2020 was er een relatief laag vestigingsoverschot met het buitenland, vooral doordat er in dat coronajaar weinig buitenlandse studenten naar Nijmegen kwamen. Daarnaast was er in 2020 ook een groot vertrekoverschot met de regio. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in 2020 het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen laag was, waardoor veel (jonge) huishoudens vertrokken naar regiogemeenten.
  • In 2021 is het vestigingssaldo met het buitenland weer flink toegenomen. Vanwege een verandering in het bevolkingsadministratiesysteem is het (op dit moment) niet mogelijk verhuizingen binnen Nederland van 2021 verder uit te splitsen naar herkomstgebied. Het totale saldo (voor verhuizingen met de regio en de rest van Nederland samen) is een stuk hoger dan de afgelopen jaren het geval was.

Veel jongeren vestigen zich in Nijmegen

Vooral jongeren, tussen de 18 en 23, 24 jaar oud, zijn heel sterk vertegenwoordigd onder degenen die in Nijmegen komen wonen. Zij zullen over het algemeen naar Nijmegen komen om hier een opleiding te volgen.
De groep vertrekkers is iets kleiner, en ook iets ouder. Hierbij ligt de piek bij de leeftijdsjaren 25-30. De studie is afgerond, een deel van de studenten verlaat Nijmegen om elders te gaan wonen of werken.

Figuur: Vestigers, vertrekkers en migratiesaldo naar leeftijdsjaar, 2020. Bron: BRP.

Niet alleen komen er veel jongeren naar Nijmegen, ook binnen de stad verhuist deze leeftijdsgroep vaak. Van de ongeveer 15.000 mensen die jaarlijks binnen Nijmegen verhuizen is een derde tussen de 15 en 24 jaar oud.
Onder deze leeftijdsgroep is de verhuismobiliteit zeer hoog: van de jongeren die in Nijmegen wonen verhuist jaarlijks bijna een op de drie (of hij/zij vertrekt uit Nijmegen of hij/zij verhuist binnen Nijmegen).

Figuur: Aandeel per leeftijdsgroep dat in 2020 verhuisd is. bron: BRP.

Veel jongeren vestigen zich in Nijmegen

Vooral jongeren, tussen de 18 en 23, 24 jaar oud, zijn heel sterk vertegenwoordigd onder degenen die in Nijmegen komen wonen. Zij zullen over het algemeen naar Nijmegen komen om hier een opleiding te volgen.
De groep vertrekkers is iets kleiner, en ook iets ouder. Hierbij ligt de piek bij de leeftijdsjaren 25-30. De studie is afgerond, een deel van de studenten verlaat Nijmegen om elders te gaan wonen of werken.

Figuur: Vestigers, vertrekkers en migratiesaldo naar leeftijdsjaar, 2020. Bron: BRP.

Niet alleen komen er veel jongeren naar Nijmegen, ook binnen de stad verhuist deze leeftijdsgroep vaak. Van de ongeveer 15.000 mensen die jaarlijks binnen Nijmegen verhuizen is een derde tussen de 15 en 24 jaar oud.
Onder deze leeftijdsgroep is de verhuismobiliteit zeer hoog: van de jongeren die in Nijmegen wonen verhuist jaarlijks bijna een op de drie (of hij/zij vertrekt uit Nijmegen of hij/zij verhuist binnen Nijmegen).

Figuur: Aandeel per leeftijdsgroep dat in 2020 verhuisd is. bron: BRP.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55