Hoofdopgaven

Samenvatting

Bronnen

Gemeentelijke onderzoeken en rapporten:

 • Burgerpeiling, O&S
 • Stadscentrummonitor, O&S
 • Monitor Vestigingsklimaat, O&S (eerste uitkomsten meting 2021; complete rapportage van deze monitor verschijnt voorjaar 2022).
 • Peilingen onder digitaal stadspanel, O&S
 • Demografische Verkenningen, O&S (eerste uitkomsten editie 2021; complete rapportage verschijnt voorjaar 2022).
 • Publieksonderzoeken gesubsidieerde podia 2019, O&S
 • Metingen in kader van Evenementenmonitor, O&S
 • Sportverenigingsmonitor, O&S
 • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, O&S
 • Cliëntervaringsonderzoeken jeugdhulp, O&S
 • Het imago van Nijmegen. Metingen onder Nederlanders rond evenementenjaar 2016, O&S
 • Peiling onder digitaal stadspanel over Verleden Verbeeld, O&S, 2015
 • Maatschappelijke opbrengst van schuldhulpverlening, 2016
 • Burgerjaarverslag 2016
 • Peutermonitor
 • Evaluatie Vroegsignaleringsproject Op de rit, 2017, O&S
 • Evaluatie Financieel Expert in de Wijk, 2018, O&S
 • Evaluatie Regionaal leerlingvervoer Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen, 2019, O&S
 • Gemeente Nijmegen en ODRN, www.milieujaarverslag.nl
 • Klanttevredenheidsonderzoeken Stadswinkel
 • Evaluatie Gemengde scholen-beleid Nijmegen, 2021, O&S

Gemeentelijke statistieken:

 • Sociaal Statistisch Bestand
 • Overzicht bewonersinitiatieven Wijkmanagement
 • Meldsysteem openbare ruimte Stadsbeheer
 • Registratie bureau belastingen
 • Stadswinkel
 • Regionaal Archief
 • Dashboard sociaal domein
 • Havendienst Nijmegen
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • opendata.nijmegen.nl
 • Registratie regieteams
 • Statistiek op basis van BRP Nijmegen

Onderzoeken en rapporten niet uitgevoerd/opgesteld door de gemeente:

 • MER-rapportage Nibud, 2017
 • Citavista/Woononderzoeken, diverse jaren
 • Gezondheidsmonitor Jeugd / E-MOVO, GGD Regio Nijmegen
 • Kindermonitor, GGD Gelderland Zuid
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD Gelderland-Zuid
 • Evaluatie Giro Gelderland 2016, HAN
 • Stevensloop 2016, HAN
 • Zevenheuvelenloop 2013, HAN
 • Prognose wonen met zorg, extramurale woonvormen, ABF, 2017
 • Managementrapportage 2017, Regionaal Ondersteuningsbureau
 • Jaarverslag rechtsbescherming 2017
 • Cultuurkaart Nijmegen, Atlas voor gemeenten, 2017
 • Atlas voor gemeenten 2018
 • Atlas voor gemeenten 2021
 • Atlas Sociale Verzekeringen, UWV
 • Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021, ABF Research
 • Huishoudens in de rode cijfers, Panteira, 2015
 • Vroegsignalering leefbaarheidsproblemen, methode en aanpak, RIGO en AvG, 2016
 • Pilot vroegsignalering leefbaarheid, Ministerie van BIZA, Rigo en AvG, 2016
 • Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken, Ministerie BIZA, 2011
 • Zo sport Nederland. Trends en ontwikkelingen in
 • sportdeelname 2020. Trends en ontwikkelingen in sportdeelname, NOC*NSF, 2021

Statistieken uit andere bronnen:

 • Politiecijfers: geregistreerde misdrijven en incidenten
 • CBS Statline
 • Primos prognose, ABF Research
 • CBS/PBL bevolkingsprognose
 • Regionaal Inkomens Onderzoek, CBS
 • Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek, CBS
 • Maatwerktabellen VSO-kinderopvang, CBS
 • Gegevens/jaarverslagen gesubsidieerde culturele instellingen
 • Jaarverslagen van Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten / Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
 • Gegevens over leefstijlen in Nijmegen, bureau Motivaction, 2019
 • Respons Evenementenmonitor
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2015, via atlasleefomgeving.nl
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • RIVM/atlas natuurlijk kapitaal
 • DAR Milieudiensten N.V.
 • EIB / energieleveren.nl
 • Netbeheer Nederland (via waarstaatjegemeente.nl)
 • Registratiesysteem energielabels gebouwen, RVO
 • Kamer van Koophandel
 • Sprekende Cijfers Dynamis
 • IBIS
 • Locatus
 • PWE-Gelderland
 • LISA
 • Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
 • ECORYS/Totta
 • UWV arbeidsmarktinformatie
 • HorecaDNA
 • BUIG-benchmark
 • KION
 • DUO/Open Onderwijs Data
 • DUO/Leerplichtregistratie
 • onderwijsinspectie.nl
 • HAN
 • waarstaatjegemeente.nl (VNG)
 • onderwijsincijfers.nl
 • PIAAC, kernvaardigheden voor werk en leven
 • Databank landelijke Veiligheidsmonitor, CBS / ABF Research
 • GGD, registratie VVE-indicaties
 • sportenbewegenincijfers.nl
 • VZinfo.nl
 • NOC*NSF
 • Lokale monitor wonen, VNG-realisatie/ABF
 • Woningmarktcijfers.nl
 • Enserve
 • Entree
 • Corporatiegegevens
 • Databank klimaatmonitor CROW
 • Visuele Verkeerstellingen (2008-2012), modeluitkomsten (2013-2016) RVMK Motorvoertuigen
 • Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat, Ecorys
 • compendiumvoordeleefomgeving.nl
 • RCP factsheet hittestress Rotterdam, gemeente Rotterdam 2011
 • atlasleefomgeving.nl
 • WIZportaal sociale wijkteams
 • VIA Statistiek Ongevallen (op basis van BRON database van RWS)
 • www.buurtintegratie.nl
 • Dashboard onderwijskansen CBS
 • VSV-cijferportal
 • Landelijke monitor sociaal domein/Waar staat je gemeente.nl
 • Leefbaarometer.nl (voor Wijkmonitor)
 • De Erfgoedmonitor, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Nieuwbouwmonitor Geodienst RUG
 • Datawonen.nl
 • Landelijke monitor leegstand, CBS
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55