Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte buurt

 • Het oordeel over diverse aspecten van de openbare ruimte in de buurt is in 2021 iets minder gunstig dan in 2019.
 • 71% van de bewoners vindt de woonbuurt schoon en 81% vindt dat er in de buurt weinig vernield wordt.
 • 60% is tevreden over het onderhoud van wegen in de buurt.
 • Voor de verschillende aspecten van de openbare ruimte meten we verschillen tussen de stadsdelen in het oordeel van bewoners.
 • Het aantal meldingen van bewoners over de openbare ruimte is in 2021 naar verhouding het hoogst in de stadsdelen Nijmegen-Centrum en Dukenburg.
 • De categorie waarover bewoners de meeste meldingen doen is ‘afval en vervuiling’ (29% van alle Meld & Herstel meldingen).

Meerderheid vindt buurt schoon

De Burgerpeiling 2021 laat het volgende zien:

 • 71% van de bewoners vindt de eigen woonbuurt schoon en 27% vindt van niet.
 • 66% is tevreden over de groenvoorzieningen in de buurt en 17% is er ontevreden over.
 • 81% vindt dat er weinig vernield wordt in de buurt en 9% vindt dat er veel vernield wordt.
 • Over het onderhoud van de wegen in de buurt is 60% tevreden en 23% ontevreden.
 • 58% is tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt en 11% is daar ontevreden over.

Op al deze punten is de uitkomst in 2021 iets minder gunstig dan in 2019.

Figuur: oordeel van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de buurt. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Verschillen tussen stadsdelen

Het schoon zijn van de buurt

 • In Nijmegen-Centrum is het aandeel bewoners dat de buurt schoon vindt het laagst (gedaald van 73% in 2019 naar 51% in 2021, versus 71% van alle bewoners in 2021), gevolgd door Dukenburg (59%) en Nijmegen-Oud-West (61%).
 • In Dukenburg is het aandeel dat vaak overlast van hondenpoep ervaart het hoogst (41% versus 27% van alle bewoners), gevolgd door Lindenholt (36%).
 • In 2021 is het aantal meldingen van bewoners bij de gemeente over afval/vervuiling relatief hoog in Nijmegen-Centrum, Dukenburg en Nijmegen-Oud-West en relatief laag in Nijmegen-Noord.

Vernieling in de buurt

 • In Nijmegen-Centrum is het aandeel bewoners dat vindt dat er in de buurt veel vernield wordt het hoogst (gestegen van 16% in 2019 naar 27% in 2021, versus 9% van alle bewoners in 2021), gevolgd door Lindenholt (16%).
 • In 2021 is het aantal meldingen bij de politie over vernieling naar verhouding het hoogst in Nijmegen-Centrum, op afstand gevolgd door Nijmegen-Midden, Nijmegen-Oud-West en Dukenburg.
 • In Nijmegen-Centrum hebben relatief veel bewoners de indruk dat bekladding van muren en gebouwen vaak voorkomt (32% versus 7% van alle bewoners).

Groenvoorzieningen in de buurt
Een derde van het oppervlak van Nijmegen bestaat uit openbaar groen. In Dukenburg (46%) en Lindenholt (35%) en vooralsnog ook Nijmegen-Noord (47%) is dat meer, in Nijmegen-Oud-West (10%), Nijmegen-Centrum (12%) en Nijmegen-Nieuw-West (18%) duidelijk minder.

 • In Nijmegen-Oud-West is het aandeel dat tevreden is over de groenvoorzieningen het laagst (50% versus 66% van alle bewoners), gevolgd door Nijmegen-Centrum (60%) en Nijmegen-Noord (61%).
 • Nijmegen-Oud-West staat bovenaan voor het aandeel dat ontevreden is over het groenonderhoud in de buurt (17% versus 11% van alle bewoners).
 • Nijmegen-Oud-West staat ook bovenaan voor het aandeel dat vindt dat er te weinig groen in de buurt is (23% versus 10% gemiddeld), gevolgd door Nijmegen-Centrum (19%).
 • In 2021 is het aantal meldingen van bewoners bij de gemeente over groen naar verhouding het hoogst in Dukenburg, gevolgd door Lindenholt en Nijmegen-Noord.

Verlichting in de buurt

 • In Dukenburg is het aandeel dat tevreden is over de verlichting in de buurt het laagst (72% versus 79% van alle bewoners).
 • In 2021 is het aantal meldingen van bewoners bij de gemeente over defecte straatverlichting naar verhouding het hoogst in Dukenburg en Nijmegen-Noord.

Onderhoud van wegen in de buurt

 • In Nijmegen-Zuid is het percentage bewoners dat tevreden is over het onderhoud van wegen in de buurt het laagst (42% versus 60% van alle bewoners), gevolgd door Dukenburg (47%).

In totaal kwamen er in 2021 bij de gemeente circa 35.700 meldingen van bewoners over de openbare ruimte binnen, tegenover 34.900 in 2020. Een toe- of afname van het aantal meldingen kan te maken hebben met verbeteringen of verslechteringen, maar ook met andere zaken, bijvoorbeeld een groeiende bekendheid van de Meld & Herstel app en een toe- of afname van de meldingsbereidheid voor bepaalde zaken.

Na Nijmegen-Centrum zijn Dukenburg en Nijmegen-Noord de stadsdelen met de meeste meldingen per 1.000 bewoners; in Nijmegen-Zuid, -Midden, -Oost en -Nieuw-West ligt het aantal meldingen beneden het gemiddelde.

Figuur: Aantal meldingen van bewoners over de openbare ruimte per 1.000 bewoners in 2021. Bron: bestand van Meld & Herstel meldingen.

Over Nijmegen-Centrum komen bij de gemeente relatief veel meldingen binnen over afval/vervuiling, wegen/paden/pleinen, straatmeubilair/paaltjes, parkeeroverlast en andere vormen van overlast (onder meer van personen, geluid en fietsen). Dit heeft onder meer te maken met de centrumfuncties (winkelen, uitgaan).

Veel meldingen van bewoners over afval en vervuiling

In 2021 staat ‘rommel/zwerfvuil’ op nummer 1 in de top tien van de met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren, net als in 2019 (door 11% van de bewoners als een van de belangrijkste buurtproblemen genoemd, versus 12% in 2019 en 8% in 2017). Onvoldoende groenonderhoud en onvoldoende onderhoud van wegen staan op de vijfde en zesde plaats (door 6 respectievelijk 5% genoemd).
Hierbij aansluitend gaan veel Meld & Herstel meldingen van bewoners over afval en vervuiling (29% van alle meldingen). Ook gaan veel meldingen over overlast, straatverlichting, groen en wegen/paden/pleinen.

 • De meldingen over overlast gaan over overlast van personen, geluid, fietsen, andere voertuigen en vuurwerk.
 • De meldingen over straatverlichting gaan vooral over defecte lampen.
 • De meldingen over groen gaan het meest over bomen, gevolgd door grasvelden/bermen en plantsoenen.
 • En de meldingen over ‘wegen, paden en pleinen’ gaan het meest over trottoirs/wandelpaden, gevolgd door wegen/pleinen. Over fietspaden komen veel minder meldingen binnen.


Figuur: Top 10 meldingen over openbare ruimte door Nijmegenaren, 2019, 2020 en 2021. Bron: bestand van Meld & Herstel meldingen.

Bewoners zetten zich in voor onderhoud openbare ruimte

Het aandeel bewoners, dat aangeeft zich in de vrije tijd in te zetten voor het schoonhouden van de buurt, steeg van 9% in 2017 en 2019 naar 12% in 2021. Het aandeel, dat aangeeft zich in de vrije tijd in te zetten voor het groenonderhoud in de buurt, is minder veranderd (6% in 2021 versus 5% in 2017 en 2019).
Een in 2020 verrichte Stadspanelpeiling over de openbare ruimte laat de volgende uitkomsten zien:

 • Een kwart van de panelleden zet zich op 1 of meer manieren in voor het onderhoud van de openbare ruimte. De meest voorkomende vormen van inzet zijn: ‘opruimen rommel en zwerfvuil in de omgeving van mijn huis’, ‘melden aan te pakken zaken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld via Meld & Herstel app’ en ‘onderhoud groenstrook grenzend aan mijn tuin’.
 • 8% van de panelleden voert 1 of meer vormen van onderhoud samen met buurtbewoners uit (opruimen rommel en zwerfvuil, onderhoud van groenstroken, plantsoenen, ontmoetingsplekken, moestuinen of plantenbakken). Twee derde van de panelleden is van mening dat het betrekken van bewoners bij het onderhoud van de openbare ruimte goed is voor de onderlinge contacten in de buurt.
 • Circa een vijfde van de panelleden zou een grotere rol willen gaan spelen bij het onderhoud van de openbare ruimte in de buurt; een derde daarvan zet zich al in voor het onderhoud van de openbare ruimte en zou meer inzet willen gaan plegen en twee derde daarvan zet zich er nog niet voor in, maar zou dat wel willen gaan doen.
 • In totaal zet 39% van de panelleden zich in voor de openbare ruimte in de buurt of zou dat wel willen doen.

Stedenvergelijking: beeld openbare ruimte iets gunstiger

De landelijke veiligheidsmonitor 2021 laat zien dat 24% van de Nijmegenaren veel overlast ervaart van 1 of meer vormen van fysieke verloedering in de woonbuurt (rommel op straat, hondenpoep, vernield straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen). Dat is gelijk aan het gemiddelde voor de benchmarksteden.

Ten opzichte van de benchmarksteden scoort Nijmegen in de Veiligheidsmonitor 2021 op enkele punten iets gunstiger:

 • 66% van de Nijmegenaren is tevreden over het onderhoud van de stoepen, straten en pleintjes in de buurt, versus gemiddeld 63% in de benchmarksteden.
 • 73% is tevreden over het onderhoud van plantsoenen en parken in de buurt, versus gemiddeld 70% in de benchmarksteden.
 • 61% is tevreden over de speelplekken voor kinderen in de buurt, versus gemiddeld 57% in de benchmarksteden.

De tevredenheid over de straatverlichting sluit aan bij het gemiddelde voor de benchmarksteden.

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2022 17:06:38 met de export van 07/14/2022 16:46:55